כפי שצוין בעמוד התקנון שלנו, אתר “GOODEST” מכיר בזכות הלקוחות ו/או המשתמשים באתר לפרטיות ויימנע מהעברת מידע אודותיהם לצדדים שלישיים למעט במקרים המפורטים להלן:

  1. כאשר הלקוחות רוכשים דרך האתר, מועברים פרטי הלקוחות אשר נחוצים לצורך השלמת התהליך לחברות סליקת התשלום, חברות כרטיסי האשראי, החברות המנפיקות חשבוניות ו/או גורמים אחרים הקשורים בתשלום, כמו כן נשמרים פרטי הקשר של הלקוחות ליצירת קשר לצורך בירורים;
  2. אם יינתן צו שיפוטי המורה לבעלי אתר “GOODEST” למסור את פרטי המשתמשים או המידע אודותיכם לצד שלישי;
  3. כל תביעה, טענה, מחלוקת או דרישה בין הלקוחות של האתר לבין “GOODEST”;
  4. לשם פיתוח טכני או לוגיסטי ושיפור של האתר.
  5. אם פעילות “GOODEST” ו/או האתר יאורגנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, בעלי אתר “GOODEST” יהיו זכאים להעביר לגוף החדש את המידע שנאגר אודות המשתמשים באתר, לרבות אחסונו ושיתופו, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפי המשתמשים את הוראות מדיניות פרטיות זו.